โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โครงการปี 2564
ผู้เข้าชม : 536 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์ / สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วัน/เวลา

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

สถานที่จัดทำโครงการ

ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง และตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
  • เพื่อให้หน่วยงานที่จะร่วมสนองพระราชดำริรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. และการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  • เพื่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดเครือข่ายที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดทำโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 2564-08-project

ดาวน์โหลด 635 ครั้ง | ขนาด 4 MB

เมนู