โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ

โครงการปี 2564
ผู้เข้าชม : 825 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์

วัน/เวลา

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

สถานที่จัดทำโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อย่างเป็นระบบ
  • เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลพรรณพืชด้านปริมาณ การปลูก การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 2564-03-project

ดาวน์โหลด 637 ครั้ง | ขนาด 2 MB

เมนู