โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๖ สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราช ปณิธานด้านการฟื้นฟูฐานทรัพยากรและงานอนุรักษ์พันธุกรรม พืช ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เพื่อเป็นการสร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการดำเนินงานอิงรูปแบบของสวน พฤกษศาสตร์ โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆโดยเฉพาะพันธุ์ไม้ หายากหรือ ไม้ท้องถิ่นมาไว้ในบริเวณของสวน มีการเก็บ ตัวอย่าง หาแหล่งที่มา บันทึก และรายงาน รวมทั้งเก็บรวบรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ จัดทำมุมศึกษา และ การนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างสื่อการเรียนการสอน เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่เก็บรวบรวมไว้

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยตั้งอยู่ที่พื้นที่บริเวณ ด้านหลังอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร ๑๒) ของคณะวิทยาศาสตร์ มีพื้นที่ประมาณ ๓ ไร่ เศษ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ไทย ไม้ท้องถิ่นหรือพันธุ์ ไม้หายากของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ ศึกษาวิจัย มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน เป็นแหล่งให้บริการการศึกษาและบริการความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ และเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติและ แหล่งข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

เมนู