โครงการสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการปี 2564
ผู้เข้าชม : 562 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ.ชนัดดา รัตนา, ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ, ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร, ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์, ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ

หน่วยงาน

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

พฤษภาคม พ.ศ.2564

สถานที่จัดทำโครงการ

ตำบลโนนขวาง อำเภอ บ้านด่าน ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ และตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
  • เพื่อสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ไม้มีค่า 58 ชนิด และอื่นๆ สมุนไพรพื้นถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน อำเภอชำนิ และอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  • เพื่อจัดทำแผนที่ทรัพยากรทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ไม้มีค่า 58 ชนิด และอื่นๆ สมุนไพรพื้นถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่อ าเภอบ้านด่านอำเภอชำนิ และอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย

เรื่องอื่นๆ

เมนู