การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินบางชนิดในสภาวะทดลองในพื้นที่ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปี 2564
ผู้เข้าชม : 898 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ.ดร. สุขสรรค์ ชูบุญ

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์

วัน/เวลา

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

สถานที่จัดทำโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์หนองขวาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนอง พระราชดำริ ในโครงการ “อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)”
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรม กล้วยไม้ดินใน พื้นที่ศูนย์บริการการศึกษา หนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • เพื่อการฟื้นฟูความหลากหลายทาง

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 2564-01-project

ดาวน์โหลด 610 ครั้ง | ขนาด 2 MB

เรื่องอื่นๆ

เมนู