โครงการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการปี 2564
ผู้เข้าชม : 826 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ ดร.ธนพล ตีรชาติ, อาจารย์ ดร.ประทวน วันนิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์, อาจารย์ไชยวัฒน์ไชยชาติกิตติยศ

หน่วยงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

ตุลาคม พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2564

สถานที่จัดทำโครงการ

อำเภอพุทไธสง อำเภอแคนดง อำเภอกระสัง อำเภอประโคนชัย อำเภอหนองกี่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
  • เพื่อรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์รองรับการพัฒนา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf จัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญา

ดาวน์โหลด 626 ครั้ง | ขนาด 13 MB

เมนู