โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ

โครงการปี 2565
ผู้เข้าชม : 193 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร ชื่นชูจิตร

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

1 ตุลาคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2565

สถานที่จัดทำโครงการ

ห้องศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12) คณะวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อย่างเป็นระบบ
  • เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลพรรณพืชด้านปริมาณ การปลูก การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

เมนู