มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ด้วยวาจา (Orel Presentation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 578 คน

|

อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการประชุมนำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่ได้จัดรับสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 1 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยหัวหน้าโครงการทั้ง 15 โครงการ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม ตามเป้าหมายแผนแม่บท วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานของโครงการ ก่อนนำส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่องอื่นๆ

เมนู