โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบและการสร้างจิตสานึกในคุณค่าของพันธุ์ไม้

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ผู้เข้าชม : 608 คน

|

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบและการสร้างจิตสานึกในคุณค่าของพันธุ์ไม้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมพุดน้้าบุษย์ อาคาร 22 (อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ชั้น 2 และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจ้านวนมาก ได้แก่ คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ โรงเรียนฮั่วเคี้ยวบุรีรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนกลันทาพิทยาคม ซึ่งกิจกรรมการอบรมเน้นสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่ด้าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้สามารถปฏิบัติงานครบถ้วนทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยมีใบงาน ก.7 003 ให้ได้ฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดผลการด้าเนินงานให้สามารถส่งผลงานเพื่อเสนอขอป้ายพระราชทานต่อไป

เรื่องอื่นๆ

เมนู