โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 284 คน

|

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอาจารย์ชนัดดา รัตนา หัวหน้าโครงการสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  ณ อาคาร 22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 10 ห้อง 221009 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ  ทะนันไธสง และอาจารย์ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและจัดทำแผนที่ทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ไม้มีค่า 58 ชนิด และไม้อื่น ๆ และสมุนไพรพื้นถิ่น ในพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

เรื่องอื่นๆ

เมนู