สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 155 คน

|

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) พื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยกิจกรรม การสำรวจ เก็บข้อมูล พันธุ์ไม้และพืชสมุนไพรด้วยการระบุตำแหน่งเชิงพื้นที่ รวมกับการเก็บข้อมูลเชิงบรรยาย ได้แก่ ชื่อ สรรพคุณ เส้นรอบวง ความสูง และภาพถ่าย จัดเก็บฐานข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พันธุกรรมพืชออนไลน์ เพื่อการศึกษาค้นคว้า ให้เยาวชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ต่อไป

เรื่องอื่นๆ

เมนู