มรภ.บุรีรัมย์ สำรวจไม้มีค่า 58 ชนิด และอื่นๆ สมุนไพรพื้นถิ่น ในพื้นที่ป่าหนองเสม็ด

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 523 คน

|

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัย์ นำโดยอาจารย์ชนัดดา รัตนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าพื้นที่เพื่อทำการสำรวจไม้มีค่า 58 ชนิด และอื่นๆ สมุนไพรพื้นถิ่น ในพื้นที่ป่าหนองเสม็ด ที่ตั้ง : ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเนื้อที่ : 222 ไร่ ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 นอกจากนี้ คณะทีมงานยังเก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ แหล่งน้ำ ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในหมู่ที่ 3 หนองดุม ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

เรื่องอื่นๆ

เมนู