การจัดการงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับ 17 สถาบันเครือข่ายประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจารพระราชดำริฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 319 คน

|

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.มทส) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับ 17 สถาบันเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C- อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ อาคารพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และกล่าวยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมทีมงาน ประกอบด้วยศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนาครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ สมาชิกเครือข่าย C-อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อปท.) อบต.ขนงพระ อบต.ภูหลวง ทต.ทุ่งแต้ อบต.โนนโหนน อบต.โครกสะอาด อบต.บัวทอง การจัดอบรมโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำการบริหาร การจัดการงานทรัพยากรท้องถิ่น ให้รู้ถึงความเป็นมา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.มทส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ดร.กุณฑิกา บุญสุภาวงศ์ วิทยากรจากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.อีสาน นคราชสีมา บรรยายวิธีการและการจัดทำใบงานที่ 1-4 นางสาวณัชชา อักษร์ศรี วิทยากรจากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาอุบลราชธานี บรรยายวิธีการและการจัดทำใบงานที่ 5-9 ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจและบันทึกลงแบบฟอร์มการสำรวจ 9 ใบงาน ณ บ้านใหม่หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติการเรื่องภูมิปัญญาการทำขนมไทย การตีมีด การจัดสาน การใช้ประโยชน์จากเห็ดฟาง (ชีวภาพอื่น ๆ) การใช้ประโยชน์จากพืช สัตว์ และการเก็บข้อมูลโบราณวัตถุในท้องถิ่น ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายรุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ วิทยากรจากศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมที่งาน บรรยายเรื่องการใช้งานระบบโปรแกรมข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ในการปฏิบัติการ สมัครเข้าใช้งานระบบ INET และเลือกศูนย์การสำรวจ การเปิดสิทธิ์ งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. การเลือกกลุ่มเพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. การทดสอบกรอกข้อมูล 9 ใบงาน ในระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. (ระบบทอดสอบ) โดยผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติได้ปฏิบัติไปพร้อมกัน ในช่วงท้ายการอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปการฝึกอบรมปฏิบัติการ นอกจากนี้ผู้อบรมได้รับเกียรติบัตรการฝึกปฏิบัติการ ดังกล่าวจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

เมนู