โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

โครงการปี 2564
ผู้เข้าชม : 741 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน

หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

สถานที่จัดทำโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / “สวนป่าคืนถิ่น” ของนายคำนึง เจริญศิริ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2562 บ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ / ศูนย์เรียนรู้ “โลกใบใหม่ บนดาวดวงเดิม” นายคำเดื่อง ภาษี ครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 1 และปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ /ภูมิลำเนานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์

  • สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
  • เพื่อจัดอบรมปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกรักและหวงแหนและปกปักรักษาพันธุ์พืชจำนวน 50 คน
  • เพื่อสร้างแกนนำจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นของตนเอง จำนวน 30 คน
  • เพื่อบ่มเพาะทักษะวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาแกนนำ จำนวน 20 คน

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 2564-09-project

ดาวน์โหลด 671 ครั้ง | ขนาด 3 MB

เมนู