การเรียนรู้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

โครงการปี 2564
ผู้เข้าชม : 729 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ ดร. คคนางค์ ช่อชู / อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา

หน่วยงาน

สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

พฤศจิกายน 2563 – กรกฎาคม 2564

สถานที่จัดทำโครงการ

ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อส้ารวจหญ้าแฝกในท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน้ามาปลูกและศึกษา
  • เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการบูรณาการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 2564-04-project

ดาวน์โหลด 739 ครั้ง | ขนาด 3 MB

เรื่องอื่นๆ

เมนู