การพัฒนาเว็บไซต์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการปี 2564ไม่มีหมวดหมู่
ผู้เข้าชม : 781 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

สถานที่จัดทำโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของพรรณไม้ ข้อมูลชีวภาพด้านอื่นๆ ฐานข้อมูลกายภาพ และฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อย่างเป็นระบบ
  • เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สืบค้น และนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 2564-02-project

ดาวน์โหลด 608 ครั้ง | ขนาด 3 MB

เมนู