โครงการสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย สนองพระราชดำริ

โครงการปี 2563
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

หน่วยงาน

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

-

สถานที่จัดทำโครงการ

ตำบลสนวน, ตำบลชุมเห็ด, ตำบลสวายจีก

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 1. ปก

ดาวน์โหลด 657 ครั้ง | ขนาด 71 KB

pdf 2. วิธีดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด 674 ครั้ง | ขนาด 1 MB

pdf 3. ผลการดำเนินโครงการ-1

ดาวน์โหลด 672 ครั้ง | ขนาด 10 MB

pdf 4. การติดตามผลการดำเนินงาน-2

ดาวน์โหลด 654 ครั้ง | ขนาด 181 KB

pdf 5. สรุปผลและองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ53-55

ดาวน์โหลด 669 ครั้ง | ขนาด 201 KB

pdf 6. ภาคผนวก

ดาวน์โหลด 661 ครั้ง | ขนาด 1 MB

เมนู