โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

โครงการปี 2563
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน : หัวหน้าโครงการ, อาจารย์พวงเพชร ราชประโคน : รองหัวหน้าโครงการ

หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

1- 30 พฤษภาคม 2563 | 8-9 สิงหาคม 2563 | 12-13 กันยายน 2563

สถานที่จัดทำโครงการ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
  • เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ์พืชในท้องถิ่นและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น
  • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนักรักและหวงแหนและปกปักพันธุ์พืชในท้องถิ่นของตนเอง
  • เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนที่สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 1. ปก

ดาวน์โหลด 647 ครั้ง | ขนาด 54 KB

pdf 2. ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด 655 ครั้ง | ขนาด 6 MB

pdf 3. ข้อมูลพรรณไม้

ดาวน์โหลด 633 ครั้ง | ขนาด 4 MB

pdf 4. ภาคผนวก

ดาวน์โหลด 646 ครั้ง | ขนาด 996 KB

เมนู