โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริ

โครงการปี 2563
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ณัฐพล วงษ์รัมย์

หน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

ปีงบประมาณ 2563

สถานที่จัดทำโครงการ

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 1. ปกนอก

ดาวน์โหลด 639 ครั้ง | ขนาด 44 KB

pdf 2. การติดตามผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด 651 ครั้ง | ขนาด 85 KB

pdf 3. ผลการดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด 637 ครั้ง | ขนาด 3 MB

pdf 4. ภาคผนวก

ดาวน์โหลด 654 ครั้ง | ขนาด 4 MB

pdf 5. วิธีดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด 642 ครั้ง | ขนาด 3 MB

pdf 6. สรุปผลและองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโคร

ดาวน์โหลด 646 ครั้ง | ขนาด 37 KB

เมนู