โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ

โครงการปี 2563
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

สถานที่จัดทำโครงการ

ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12) คณะวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf โครงการศูนย์ข้อมูล อพ.สธ.63-ส่ง

ดาวน์โหลด 680 ครั้ง | ขนาด 2 MB

เมนู