โครงการสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการปี 2565
ผู้เข้าชม : 204 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ.ชนัดดา รัตนา และคณาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ - ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

ปีงบประมาณ 2565

สถานที่จัดทำโครงการ

พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
  • เพื่อสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ไม้มีค่า 58 ชนิด และไม้อื่นๆ และสมุนไพรพื้นถิ่น ในพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
  • เพื่อจัดทาแผนที่ทรัพยากรทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ไม้มีค่า 58 ชนิด และไม้อื่นๆ และสมุนไพรพื้นถิ่น ในพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

เมนู