โครงการพัฒนาเว็บไซต์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปี 2565
ผู้เข้าชม : 247 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร ชื่นชูจิตร

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

ปีงบประมาณ 2565

สถานที่จัดทำโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของพรรณไม้ ข้อมูลชีวภาพด้านอื่นๆ ฐานข้อมูลกายภาพ และฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อย่างเป็นระบบ
  • เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สืบค้น และนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้ง
  • สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่องอื่นๆ

เมนู