ประชุมหารือ เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 492 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงาน

วัน/เวลา

สถานที่จัดทำโครงการ

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมและกล่าวยินดีตอนรับเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อประชุมหารือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจรวบรวมและนำเข้าข้อมมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น เครือข่าย C-อพ.สธ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องประชุมวิจัย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

เมนู