โครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2558

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโครงการปี 2558
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ.นฤมล ประครองรักษ์/คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

-

สถานที่จัดทำโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ
  • เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพรรณไม้เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

เรื่องอื่นๆ

เมนู