โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโครงการปี 2560
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ.ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ/ คณะ วิทยาศาสตร์

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

-

สถานที่จัดทำโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

องค์ประกอบที่ 1:
การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
  • แบ่งเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยออกเป็นส่วนย่อยมอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา/นักศึกษาที่รับผิดชอบในแต่ละเขตโดย แบ่งออกเป็นเขตละ 1 หมู่เรียน
  • ดำเนินการ สำรวจติดตั้งป้ายชื่อ พรรณไม้ในแต่ละเขต
องค์ประกอบที่ 2:
การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน
  • กำหนดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่จะให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่
  • ดำเนินการ รวบรวมเมล็ดและต้นอ่อนของพรรณไม้ที่พบในมหาวิทยาลัยมาเพาะชำ
องค์ประกอบที่ 3
การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ
  • ให้นักศึกษาสำรวจและจัดทำลักษณะทางพฤกษศาสตร์ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีคณาจารย์คอยตรวจสอบ
  • ให้นักศึกษาเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และตรวจสอบสัณฐานวิทยาของพืชเพื่อการจัดจำแนก
องค์ประกอบที่ 4
การรายงานผลการเรียนรู้
  • จัดโครงการอบรมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลพฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละชนิดที่พบในมหาวิทยาลัย
  • มีการวัดผลการเรียนรู้ผ่านการทำ ข้อสอบก่อนอบรมและหลังอบรม
องค์ประกอบที่ 5
การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
  • รวบรวมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละชนิดที่พบมาประกอบและจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือพรรณไม้ที่พบในมหาวิทยาลัย
  • จัดพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้มีความสมบูรณ์สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งให้กับนักศึกษา นักเรียน และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจได้ศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf หนังสือนำส่ง

ดาวน์โหลด 689 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560

ดาวน์โหลด 705 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf ผล2560

ดาวน์โหลด 699 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf พรรณไม้ยืนต้น BRU 4

ดาวน์โหลด 693 ครั้ง | ขนาด 0 B

เรื่องอื่นๆ

เมนู