สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2562

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

รอบปีงบประมาณ 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ
  • เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพรรณไม้เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf รายงาน อพ.สธ. 62

ดาวน์โหลด 741 ครั้ง | ขนาด 0 B

เมนู