การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์หวับริการอุดมศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับประเมินสถานภาพและศักยภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ในท้องถิ่นให้เกิดผลพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อชุมชน

โครงการปี 2559
ผู้เข้าชม : 867 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

มิถุนายน พ.ศ. 2558 - มิถุนายน พ.ศ. 2559

สถานที่จัดทำโครงการ

ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์หวับริการอุดมศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางด้านชีวภาพของพรรณไม้ยืนต้นในเขตพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์หนองขวางตำบลพรสำราญอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • เพื่อนำข้อมูลความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้นที่ได้จากการสำรวจมาจัดทำระบบฐานข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf ปก

ดาวน์โหลด 681 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf บทคัดย่อ สารบัญ

ดาวน์โหลด 677 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf เล่มสรุปผลการดำเนินการงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2559

ดาวน์โหลด 672 ครั้ง | ขนาด 0 B

เรื่องอื่นๆ

เมนู