โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2565

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโครงการปี 2565
ผู้เข้าชม : 159 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

ปีงบประมาณ 2565

สถานที่จัดทำโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อปลูกรักษาและรวบรวมพรรณพืชต่างๆ
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ
  • เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เมนู