โครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการปี 2561
ผู้เข้าชม : 983 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์/คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน

สังกัดวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

มิถุนายน พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561

สถานที่จัดทำโครงการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของพรรณพืชในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  • เก็บตัวอย่างพรรณไม้สดและแห้งที่พบในเขตพื้นที่ฯ อย่างน้อย 40 ตัวอย่าง
  • จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และเอกสารเผยแพร่พรรณไม้ที่พบจากพื้นที่สำรวจ จำนวน 50 เล่ม พร้อมจัดสถานที่แสดงผลงานตัวอย่างพรรณไม้สดและแห้งที่พบในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf ปกปี 61

ดาวน์โหลด 661 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf ส่วนสารบัญเล่ม อพสธ 61

ดาวน์โหลด 661 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ-ปีงบประมาณ-2561

ดาวน์โหลด 690 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf อพ.สธ.61 สำรวจพรรณไม้เขาอังคาร บุรีรัมย์

ดาวน์โหลด 673 ครั้ง | ขนาด 0 B

เรื่องอื่นๆ

เมนู