งานการศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริการอุดมศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับประเมินสถานภาพและศักยภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ในท้องถิ่นให้เกิดผลพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อชุมชน สนองพระราชดำริ

โครงการปี 2558
ผู้เข้าชม : 842 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์/คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน

สังกัดวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

-

สถานที่จัดทำโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริการอุดมศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของพรรณพืชในเขตพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจงของสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • เก็บตัวอย่างพรรณไม้สดและแห้งที่พบในเขตพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจงของสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างน้อย 40 ตัวอย่าง
  • จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดสถานที่แสดงผลงานตัวอย่างพรรณไม้สดและแห้งที่พบในเขตพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจงของสถานศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ เขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

เมนู