การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปี 2561
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์เก่ง จันทร์นวล

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

-

สถานที่จัดทำโครงการ

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ประจำท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์
    จังหวัดบุรีรัมย์
  • เพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบและสะดวกในการเข้าถึง
  • เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจข้อมูลพรรณไม้ สามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ตลอดชีวิต

เรื่องอื่นๆ

เมนู