โครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพในเขตพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการปี 2560
ผู้เข้าชม : 999 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์/คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน

สังกัดวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

มิถุนายน พ.ศ. 2559 - มิถุนายน พ.ศ. 2560

สถานที่จัดทำโครงการ

เขตพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (

วัตถุประสงค์

  • สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของพรรณพืชในเขตพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • เก็บตัวอย่างพรรณไม้สดและแห้งที่พบในเขตพื้นที่พื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างน้อย 40 ตัวอย่าง
  • จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ข้อมูลพรรณไม้ยืนต้นที่ ในรูปแบบฐานข้อมูลพรรณไม้ยืนต้นที่ทันสมัยโดยสามารถค้นคว้าได้ทางสื่อสารสนเทศออนไลน์ที่ http://www.Science.bru.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf ปก

ดาวน์โหลด 674 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf บทคัดย่อ สารบัญ

ดาวน์โหลด 680 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf เล่มสรุปผลการดำเนินการงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2560

ดาวน์โหลด 682 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ปีงบประมาณ 25

ดาวน์โหลด 680 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf สรุป อพสธ.2560-สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ

ดาวน์โหลด 669 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf หนังสือนำส่ง

ดาวน์โหลด 678 ครั้ง | ขนาด 0 B

เรื่องอื่นๆ

เมนู