โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 2559

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโครงการปี 2559
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

-

สถานที่จัดทำโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf รายงาน อพ.สธ59_1

ดาวน์โหลด 698 ครั้ง | ขนาด 0 B

  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ
  • เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพรรณไม้เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

เรื่องอื่นๆ

เมนู