การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการปี 2561
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

-

สถานที่จัดทำโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ศูนย์การเรียนรู้หนองขวาง อำเภอคูเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจ รวบรวมและสังเคราะห์จัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • เพื่อสร้างโครงข่ายด้านฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ
  • เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและบันทึก วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพืชในท้องถิ่นในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน
  • เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้น อ้างอิงข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 0.ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560 (1)

ดาวน์โหลด 693 ครั้ง | ขนาด 73 KB

pdf 1.ปก

ดาวน์โหลด 699 ครั้ง | ขนาด 145 KB

pdf 2.สรุป

ดาวน์โหลด 958 ครั้ง | ขนาด 3 MB

pdf 3.ภาคผนวก

ดาวน์โหลด 731 ครั้ง | ขนาด 2 MB

pdf รายงาน v2

ดาวน์โหลด 681 ครั้ง | ขนาด 0 B

เมนู