โครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ : ศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 933 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

สิงหาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

ขตพื้นที่ตำบลชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสำรวจความหลากหลายของพรรณไม้ต้นในเขตพื้นที่ป่าสาธารณะโยชน์เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • เพื่อศึกษาแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสาธารณะโยชน์เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำบลชุดเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • เพื่อจัดเก็บข้อมูลพรรณไม้แห้งสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf ปก อพสธ. 62

ดาวน์โหลด 627 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf ส่วนเนื้อหาเล่มรายงาน อพสธ 62 สุธีรา สุนทรารักษ์

ดาวน์โหลด 638 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf ส่วนสารบัญเล่ม อพสธ 62 สุธีรา สุนทรารักษ์

ดาวน์โหลด 627 ครั้ง | ขนาด 0 B

เรื่องอื่นๆ

เมนู