โครงการสำรวจการคงอยู่และการกระจายตัวของพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดและพันธุ์ไม้หายาก ของจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 812 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ณัฐพล วงศ์รัมย์

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

สิงหาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

ป่าในเขตพื้นที่อำเภอคูเมือง อำเภอเมือง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอกระสัง และอำเภอปะคำ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อสำรวจการกระจายตัวของพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดและพันธุ์ไม้หายากของจังหวัดบุรีรัมย์
  • เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดและพันธุ์ไม้หายากของจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

เมนู