โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจรย์กิตติศักดิ์ นามวิชา

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ และพรรณไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับป่าชุมชน ในเขตพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้หนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf ปก-คำนำ-สารบัญ-ส่วนที่1

ดาวน์โหลด 667 ครั้ง | ขนาด 96 KB

pdf นำเสนอความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิม (2)

ดาวน์โหลด 667 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf บันทึกข้อความรายงานผลดำเนินโครงการ

ดาวน์โหลด 630 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf รายงาน

ดาวน์โหลด 659 ครั้ง | ขนาด 7 MB

pdf รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลด 650 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf ตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิม62

ดาวน์โหลด 645 ครั้ง | ขนาด 0 B

เรื่องอื่นๆ

เมนู