โครงการบริการวิชาการการขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืช : ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล

หน่วยงาน

สาขาวิชาเกษตศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

15 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อจัดทำโรงเรือนอนุบาลหญ้าแฝกและแปลงเพาะและขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกเป็นการสร้างรายได้ให้กับศูนย์ปฏิบัติการอุมดศึกษาหนองขวาง
  • เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งการศึกษาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกทางการเกษตร
  • เพื่อใช้เป็นแหล่งการจัดการพื้นที่ เป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพืชโดยการใช้หญ้าแฝกทางการเกษตร
  • เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • เพื่อใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมในด้านการอนุรักษ์พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้ในอนาคต
  • พัฒนาให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกและพันธุ์หญ้าแฝกอย่างครบวงจร

เรื่องอื่นๆ

เมนู