โครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 257 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์เก่ง จันทร์นวล

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • เพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบและสะดวกในการเข้าถึง
  • เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจข้อมูลพรรณไม้ สามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ตลอดชีวิต

เรื่องอื่นๆ

เมนู