โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

โครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

ห้องศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12) คณะวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อย่างเป็นระบบ
  • เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลพรรณพืชด้านปริมาณ การปลูก การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf ปก-1 โครงการศูนย์ข้อมูล อพ.สธ.62

ดาวน์โหลด 690 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf สารบัญโครงการศูนย์ข้อมูล อพ.สธ.62

ดาวน์โหลด 676 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf กิตติกรรมประกาศ+คำนำโครงการศูนย์ข้อมูล อพ.สธ.62

ดาวน์โหลด 672 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf โครงการศูนย์ข้อมูล อพ.สธ.62-ส่ง สวพ.

ดาวน์โหลด 687 ครั้ง | ขนาด 0 B

เรื่องอื่นๆ

เมนู