โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

โครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน

หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

2 - 4 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

ศูนย์อุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชท้องถิ่นของตนเอง
  • เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักความหวงแหนพันธุกรรมพืชท้องถิ่นของตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf รายงานผลโครงการ

ดาวน์โหลด 655 ครั้ง | ขนาด 5 MB

เรื่องอื่นๆ

เมนู