การปกปักทรัพยากรพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 180 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วัน/เวลา

20 - 22 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของพืชพื้นถิ่นแก่ชุมชนรอบศูนย์ฯ
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและคนรอบป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมนู